Основни партньори

Съвет по инвестиции към БТПП

Община Сливен

Обяви

Новини

Днес Българо-гръцка търговско-промишлена камара подписа споразумение за сътрудничество със Съвета по инвестиции към Българска търговско-промишлена палата в София. Чрез споразумението се официализира съвместната им дейност в подкрепа и финансиране на бизнеса и предприемачеството в България. На подписването присъства и г-жа Александра Рува, Втори секретар по икономически и търговски въпроси към Посолството на Република Гърция в София.

Инвестиционни и финансови продукти

Инвестиционни и финансови продукти, предоставяни от членовете на Съвета по инвестиции към БТПП

Структуриране на специализирани инвестиционни, гаранционни и финансови инструменти с европейско и национално донорско финансиране

Рисков капитал

За първоначални инвестиции в стартиращи иновативни фирми:  5 000-30 000 евро

За стартиращи фирми:   25 000 – 1 000 000 евро

За стартиращи фирми в напреднал етап на развитие: 750 000 – 3 500 000 евро

Дялов капитал

За фирми в етап на растеж: до 5 милиона лв., дялово участие до 34% от капитала на фирмата

Акселераторски програми с инвестиции

За иновативни, стартиращи и социални предприятия на територията на Столична община

За предприятия в областта на селското стопанство

За устойчиви зелени бизнес решения, чисти технологии, еко-иновации

Гаранционни инструменти, включително и за стартиращи предприятия

Гаранция за МСП на територията на Столична община: до 50%, до 150 000лв., за 84 месеца

Гаранция за иновативни и стартиращи предприятия: до 50% , до 30 000лв., за 60 месеца

Микрофинансиране за стартиращи и микро и малки предприятия, земеделски производители, вкл. производители на биопродукти, социални предприятия.

Финансиране на социални предприятия, фирми и самонаети лица, чиито собственици са представители на уязвими групи – безработни, младежи, хора с увреждания (т.нар. бизнеси с мисия) – до 50 000 евро, срок до 5 години

Инвестиционен кредит, кредит за оборотни средства, кредитна линия, лизинг за стартиращи микропредприятия и такива във фаза на развитие, предприятия, наемащи лица в уязвими групи: размер до 25 000 евро, срок до 10 години в зависимост от вида финансиране, обезпечение – персонална гаранция

Стартъп кредит за инвестиции за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME: до 25 000 Евро, срок до 84 месеца, обезпечение до 70%

Стартъп кредит за оборотни средства за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME: до 25 000 Евро, срок до 24 месеца,  обезпечение до 70%

Нисколихвен кредит за фирми с кратка история и социални предприятия: до 48 895 лв. (25 000 евро), срок до 10 години, гратисен период до 2 години, лихвен процент  ОЛП + фиксирана надбавка от 2.7%, без допълнителни такси, олекотени изисквания за обезпечение

Кредит за малкия бизнес: до 7 500 лв., срок до 24 месеца, без обезпечение; до 20 000 лв., срок до 36 месеца, само с поръчителство; до 48 895 лв. (25 000 евро), срок до 60 месеца, с гъвкава форма на обезпеченост; годишен лихвен процент: 3-Месечен EURIBOR + фиксирана надбавка от 9.5%; без такса за частично или пълно предсрочно погасяване

Инвестиционни кредити

Кредити с гъвкави условия според нуждите на бизнеса, включително и по гаранционни програми на национални и европейски донори

Кредити за МСП: от 100 000 лв. до 5 мил. лв., 10% самоучастие, срок до 10г, до 18мес. гратисен период, минимално обезпечение или без обезпечение в зависимост от рисковия профил

Кредит за стартиращи фирми за производство, до 250 000лв., 10% самоучастие, обезпечение- закупувания актив

Кредит за финансиране на соларни централи за бизнес: до 1MW/p, 95% финансиране, срок 15 години

Кредити за земеделски стопани за изпълнение на проекти с европейски субсидии

Кредит за производствени предприятия за изпълнение на проекти с европейски субсидии

Оборотно финансиране, кредитни линии/овърдрафт

Кредити с гъвкави условия според нуждите на бизнеса, включително и по гаранционни програми на национални и европейски донори

Кредитни линии до 200 000лв. (до 40% от оборота), без обезпечение, със съдлъжничество, до 3 години срок за погасяване

Кредит овърдрафт 200 000лв. (до 20% от оборота), без обезпечение, със съдлъжничество, до 3 години срок погасяване

Кредит за креативни индустрии, до 500 000лв., 10% самоучастие, минимално обезпечение

Оборотен кредит за енергийна подкрепа за сметки за електричество, до 200 000лв., до 75% от фактурите, без обезпечение

Кредит за хотелиери, включително стартиращи, както и с просрочия до 90 дни: револвираща кредитна линия, овърдрафт, с погасителни вноски, 18 месеца гратисен период, прогнозен лихвен процент 2.82%

Кредит за ресторантьори, включително стартиращи, както и с просрочия до 90 дни: револвираща кредитна линия, овърдрафт, с погасителни вноски, 12 месеца гратисен период, прогнозен лихвен процент 2.82%

Револвираща кредитна линия за розовари: до 1 мил. лв., срок до 36 месеца, минимално обезпечение (включително розово масло)

Кредит за земеделски производители: до 95% от размера на очакваните субсидии

Кредит за финансиране изпълнението на проекти, одобрени по реда и условията на Оперативните програми – утвърдени от Европейския съюз (ЕС).

Финансиране и грантове за Договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за фирми и общини – за общините има налични програми за грантове от 25% от инвестиционния проект, не повече от 800 000 лв

Грантове за инвестиционни проекти по програма „Минерални води“  на общини– 50% от инвестиционните разходи, не повече от 400 000 лв

Застрахователни продукти: на вземания на отсрочено плащане; за предекспортно финансиране; на банкови кредити и финансирания, отпуснати на големи или МСП компании; на български инвестиции в чужбина – срещу политически риск;  на акредитиви, издадени от чуждестранни банки в полза на български износители – срещу политически риск;  за издаване на гаранции за изпълнение по договори и за участие в обществени поръчки:

Проектно финансиране за инвеститори в недвижими имоти и ВЕИ, включително и по гаранционни програми на национални и европейски донори

Ипотечни кредити– кредит с обезпечение ипотека на недвижим имот

Мостово финансиране за закупуване на недвижими имоти

Специализирани финансови инструменти по търговски сделки:

Експортни акредитиви, банкови гаранции, документарни инкаса, сконтиране на експортни акредитиви, предплащане при импортни акредитиви,

Финансов лизинг за закупуване на транспортни средства, оборудване, селскостопанска техника, строителна техника, недвижими имоти

Гъвкави лизингови продукти според нуждите на бизнеса: финансов лизинг с отворен край, финансов лизинг със затворен край, финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС, лизинг с гаранция по програма на гаранционен фонд

Лизинг с 0% самоучастие за закупуване на транспортни средства и 5% самоучастие за други машини и оборудване, срок от 1 до 8 години в зависимост от актива

Lease Back за недвижими имоти

Факторинг при доставка на отсрочено плащане – оборотен капитал за бизнеса, чрез прехвърляне на собствеността на вземанията (факторинг), без изискване за материално обезпечение

Факторинг без регрес, факторинг с регрес, факторинг сконтиране на фактури, експортен факторинг без регрес, експортен факторинг на база акредитиви, експортен факторинг -финансиране на веригата на доставки, експортен факторинг на база документно инкасо

Финансови и инвестиционни инструменти за разширяване на бизнеса и излизане на нови пазари

Финансиране и инвестиции за сделки по  Сливане и Придобиване на фирми (М&A): за придобиване на компании, за сливане на компании, за продажба на цяла или част от компании, за отделяне (Spin-off) на част от бизнеса като самостоятелна единица

Финансиране и инвестиции при сделки по покупко/продажба на семейни фирми

Финансиране и инвестиции на смесени предприятия в България и чужбина

Финансиране и инвестиции при сделки за мениджърско откупуване на предприятия (MBO)

Недвижими имоти за дялови инвестиции в съвместни предприятия с други инвеститори, в различни райони в България

Недвижим имот за развитие на бизнес в България и подходящи финансови инструменти за закупуване

https://www.invest.bcci.bg/6