Βασικοί εταίροι

Συμβούλιο Επενδύσεων του ΒΕΒΕ

Δήμος Σλίβεν

Προσφορές

Νέα

Σήμερα το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Συμβούλιο επενδύσεων του Βουλγαρικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου στη Σόφια. Αυτή η συμφωνία επισημοποιεί την κοινή τους δραστηριότητα για υποστήριξη και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στη Βουλγαρία. Στην υπογραφή παρέστηκε και κα Αλεξάνδρα Ρουβά, Γραμματέας ΟΕΥ Γ’ της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Ελλάδος στη Σόφια.

Επενδύσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα

Επενδύσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρονται από τα μέλη του Συμβουλίου Επενδύσεων του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Διάρθρωση εξειδικευμένων επενδυτικών, εγγυητικών και χρηματοδοτικών μέσων με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς χορηγούς

Επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου

Για αρχικές επενδύσεις σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις: 5 000 – 30 000 ευρώ

Για νεοφυείς επιχειρήσεις: 25 000 – 1 000 000 ευρώ

Για νεοφυείς επιχειρήσεις σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης: 750 000 – 3 500 000 ευρώ

Μετοχικό κεφάλαιο

Για εταιρείες στο στάδιο ανάπτυξης: έως 5 εκατομμύρια λέβα, συμμετοχή έως 34% του κεφαλαίου της εταιρείας

Επιταχυντικά προγράμματα με επενδύσεις

Για καινοτόμες, νεοφυείς και κοινωνικές επιχειρήσεις στην επικράτεια του Δήμου Σόφιας

Για επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας

Για βιώσιμες πράσινες επιχειρηματικές λύσεις, καθαρές τεχνολογίες, οικολογικές καινοτομίες

Μέσα εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων επιχειρήσεων

Εγγύηση για ΜΜΕ στην επικράτεια του Δήμου Σόφιας: έως 50%, έως 150 000 λέβα, για 84 μήνες

Εγγύηση για καινοτόμες και νεοσύστατες επιχειρήσεις: έως 50%, έως 30 000 λέβα, για 60 μήνες

Μικροχρηματοδοτήσεις για νεοσύστατες και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, συμπ. παραγωγών βιολογικών προϊόντων, κοινωνικών επιχειρήσεων.

Χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων, εταιρειών και αυτοαπασχολούμενων προσώπων, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι εκπρόσωποι ευάλωτων ομάδων – άνεργων, νέων, ατόμων με ειδικές ανάγκες (οι λεγόμενες επιχειρήσεις με αποστολή) – έως 50 000 ευρώ, διάρκεια έως 5 έτη

Επενδυτικό δάνειο, δάνειο για κεφάλαιο κίνησης, πιστωτική γραμμή, χρηματοδοτική μίσθωση για νεοσύστατες μικροεπιχειρήσεις και για επιχειρήσεις σε φάση ανάπτυξης, επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα ευάλωτων ομάδων: ποσό έως 25 000 ευρώ, διάρκεια έως 10 έτη ανάλογα με το είδος της χρηματοδότησης , εγγύηση – προσωπική εγγύηση

Επενδυτικό δάνειο εκκίνησης για νεοσύστατη επιχείρηση με εγγυητική κάλυψη στο πλαίσιο του προγράμματος COSME: έως 25 000 ευρώ, διάρκεια έως 84 μήνες, εγγύηση έως 70%

Δάνειο εκκίνησης για κεφάλαιο κίνησης για νεοσύστατη επιχείρηση με εγγυητική κάλυψη στο πλαίσιο του προγράμματος COSME: έως 25 000 ευρώ, διάρκεια έως 24 μήνες, εγγυήσεις έως 70%

Χαμηλότοκο δάνειο για εταιρείες με σύντομο ιστορικό και κοινωνικές επιχειρήσεις: έως 48 895 λέβα (25 000 ευρώ), διάρκεια έως 10 έτη, περίοδος χάριτος έως 2 έτη, επιτόκιο Βασικό επιτόκιο + πάγια επιβάρυνση 2,7%, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, απλουστευμένες απαιτήσεις για εγγυήσεις

Δάνειο για μικρές επιχειρήσεις: έως 7 500 λέβα, διάρκεια έως 24 μήνες, χωρίς εγγυήσεις. έως 20 000 λέβα, διάρκεια έως 36 μήνες, μόνο με εγγύηση. έως 48 895 λέβα (25 000 ευρώ), διάρκεια έως 60 μήνες, με ευέλικτη μορφή εγγυήσεως. ετήσιο επιτόκιο: EURIBOR 3 μηνών + σταθερή προσαύξηση 9,5%. χωρίς χρέωση για μερική ή πλήρη πρόωρη εξόφληση

Επενδυτικά δάνεια

Δάνεια με ευέλικτους όρους ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εγγυήσεων εθνικών και ευρωπαϊκών χορηγών

Δάνεια για ΜΜΕ: από 100 000 λέβα έως 5 εκατομμύρια λέβα, 10% ιδιωτική συμμετοχή, διάρκεια έως 10 έτη, περίοδος χάριτος έως 18 μήνες, ελάχιστη εγγύηση ή χωρίς εγγύηση ανάλογα με το προφίλ κινδύνου

Δάνειο για νεοσύστατες εταιρείες για παραγωγή, έως 250 000 λέβα, 10% ιδιωτική συμμετοχή, εγγύηση – το αγορασμένο περιουσιακό στοιχείο

Δάνειο για τη χρηματοδότηση ηλιακών εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις: έως 1MW/p, 95% χρηματοδότηση, διάρκεια 15 ετών

Δάνεια σε αγρότες για υλοποίηση έργων με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Δάνεια για επιχειρήσεις παραγωγής για υλοποίηση έργων με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, πιστωτικές γραμμές/υπερανάληψη

Δάνεια με ευέλικτους όρους ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εγγυήσεων εθνικών και ευρωπαϊκών χορηγών

Πιστωτικές γραμμές έως 200 000 λέβα (έως 40% του κύκλου εργασιών), χωρίς εγγύηση, με συνοφειλή, έως 3 έτη περιόδου αποπληρωμής

Υπερανάληψη πίστωσης 200 000 λέβα (έως 20% του κύκλου εργασιών), χωρίς εγγύηση, με συνοφειλή, περίοδος αποπληρωμής έως 3 έτη

Πίστωση για δημιουργικές βιομηχανίες, έως 500 000 λέβα, 10% ιδιωτική συμμετοχή, ελάχιστη εγγύηση

Πίστωση κεφαλαίου κίνησης για ενεργειακή υποστήριξη για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, έως 200 000 λέβα, έως 75% των τιμολογίων, χωρίς εγγύηση

Πίστωση για ξενοδόχους, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 90 ημέρες: ανοιχτή γραμμή πίστωσης, υπερανάληψη, με δόσεις αποπληρωμής, 18 μήνες περίοδος χάριτος, εκτιμώμενο επιτόκιο 2,82%

Πίστωση για εστιάτορες, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 90 ημέρες: ανοιχτή γραμμή πίστωσης, υπερανάληψη, με δόσεις αποπληρωμής, 12 μήνες περίοδος χάριτος, εκτιμώμενο επιτόκιο 2,82%

Ανοιχτή γραμμή πίστωσης για καλλιεργητές τριαντάφυλλων: έως 1 εκατομμύριο λέβα, διάρκεια έως 36 μήνες, ελάχιστη εγγύηση (συμπεριλαμβανομένου του ροδέλαιου)

Πίστωση για αγρότες: έως 95% του ποσού των αναμενόμενων επιδοτήσεων

Πίστωση για τη χρηματοδότηση υλοποίησης έργων εγκεκριμένων με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων – εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις για Σύμβαση με εγγυημένη απόδοση (ESCO) για εταιρείες και δήμους – για δήμους υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα για επιχορηγήσεις του 25% του επενδυτικού σχεδίου, όχι περισσότερο από 800 000 λέβα

Επιχορηγήσεις για επενδυτικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεταλλικά νερά» των δήμων – 50% του επενδυτικού κόστους, όχι περισσότερο από 400 000 λέβα

Ασφαλιστικά προϊόντα: απαιτήσεων αναβαλλόμενης πληρωμής. για χρηματοδότηση πριν από την εξαγωγή· των τραπεζικών πιστώσεων και της χρηματοδότησης που χορηγούνται σε μεγάλες ή ΜΜΕ εταιρείες· βουλγαρικών επενδύσεων στο εξωτερικό – έναντι πολιτικού κινδύνου. πιστωτικών επιστολών που εκδίδονται από ξένες τράπεζες υπέρ Βούλγαρων εξαγωγέων – έναντι πολιτικού κινδύνου. για την έκδοση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης βάσει συμβάσεων και για συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις:

Χρηματοδότηση έργων για επενδυτές σε ακίνητα και ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εγγυήσεων εθνικών και ευρωπαϊκών χορηγών

Πιστώσεις με υποθήκη – πίστωση με εγγύηση υποθήκης ακινήτου

Χρηματοδότηση γέφυρα για αγορά ακινήτων

Εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικές συναλλαγές:

Πιστωτικές επιστολές εξαγωγής, τραπεζικές εγγυήσεις, εισπράξεις εγγράφων, προεξόφληση πιστωτικών επιστολών εξαγωγής, προπληρωμή για πιστωτικές επιστολές εισαγωγής,

Χρηματοδοτική μίσθωση για αγορά οχημάτων, εξοπλισμού, αγροτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κατασκευής, ακινήτων

Ευέλικτα προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες: χρηματοδοτική μίσθωση ανοικτού τύπου, χρηματοδοτική μίσθωση κλειστού τύπου, χρηματοδοτική μίσθωση κλειστού τύπου και κεφαλαιοποίηση ΦΠΑ, χρηματοδοτική μίσθωση με εγγύηση προγράμματος εγγυητικού ταμείου

Χρηματοδοτική μίσθωση με 0% ιδιωτική συμμετοχή για αγορά οχημάτων και 5% ιδιωτική συμμετοχή για άλλα μηχανήματα και εξοπλισμό, διάρκεια από 1 έως 8 έτη ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο

Lease Back για ακίνητα

Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων κατά την παράδοση αναβαλλόμενης πληρωμής – κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρηση, με μεταβίβαση της κυριότητας των απαιτήσεων (factoring), χωρίς απαίτηση υλικών εγγυήσεων

Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων εκπτώσεων τιμολογίων, εξαγωγική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής, εξαγωγική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων βάσει πιστωτικών αποστολών, εξαγωγική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων – χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας, εξαγωγική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων βάσει συλλογής εγγράφων

Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά μέσα για την επέκταση των επιχειρήσεων και την είσοδο σε νέες αγορές

Χρηματοδότηση και επενδύσεις για συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών: για εξαγορά εταιρειών, για συγχώνευση εταιρειών, για πώληση του συνόλου ή μέρους των εταιρειών, για το διαχωρισμό (Spin-off) τμήματος της επιχείρησης ως ανεξάρτητης οντότητας

Χρηματοδότηση και επενδύσεις σε συναλλαγές αγοραπωλησίας οικογενειακών επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση και επενδύσεις μικτών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό

Χρηματοδότηση και επενδύσεις κατά τις συναλλαγές εξαγορά επιχειρήσεων από τη διοίκηση

Ακίνητα για επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε κοινοπραξίες με άλλους επενδυτές, σε διάφορες περιοχές της Βουλγαρίας

Ακίνητα για ανάπτυξη επιχειρήσεων στη Βουλγαρία και κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα για αγορά

https://www.invest.bcci.bg/6