Bulgaria
Posted 2 месеца ago

Продажба на имоти в София по реда на чл. 717ж, ал. 2 вр. ал. 1 от ТЗ. Синдикът на дружество „РЕИ ЛИФТС“ ЕООД /в несъстоятелност/ ще проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на Урегулирани поземлени имоти УПИ в Урбанизирана територия – „м. Илиянци – Изток”, гр. София. Имотите попадат в „Устройствена зона за високотехнологични производства“, съгласно ОУП на СО. За информация вижте обявления за публична продан на основание чл. 717а от ТЗ, насрочени за дата: 23.10.2023 г.

Подробна информация е публикувана на страницата на РЕИ ЛИФТС ЕООД във Фейсбук.

За контакт: Милена Тенева Езерска, Собственик на РЕИ ЛИФТС ЕООД

Телефон: +359 888 663 361, +359 879 165 598

Е-mail: office@reilifts.com

Send request

    Job Features

    Job Category

    Real estate

    Apply Online