Επιχειρηματικό φόρουμ

Με σκοπό να εκτελούνται αποτελεσματικά οι βασικοί σκοποί του Επιμελητηρίου, το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του οργανώνει επιχειρηματικά φόρουμ για κάθε τομέα της οικονομίας. Σε αυτά τα επιχειρηματικά φόρουμ πραγματοποιούνται επαγγελματικές συναντήσεις με εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους των αρμόδιων ιδρυμάτων και εκπροσώπους των απασχολούμενων στον εν λόγω τομέα επιχειρήσεων.

Κάθε επιχειρηματικό φόρουμ σε συγκεκριμένο τομέα οργανώνεται σε περίπτωση εμφάνισης μιας υπόθεσης και μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Ο Πρόεδρος λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έναρξη του φόρουμ και το επιμελητήριο αναλαμβάνει την οργάνωσή του για την επίτευξη αποτελεσματικών λύσεων των υποθέσεων που ανακύπτουν.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο επιχειρηματικό φόρουμ εκλέγουν τον πρόεδρο του φόρουμ. Οι γλώσσες επικοινωνίας κάθε επιχειρηματικού φόρουμ είναι η βουλγαρική και η ελληνική. Για κάθε επαγγελματική συνάντηση που πραγματοποιείται, κοινοποιούνται τα αποτελέσματά και οι αποφάσεις στον Πρόεδρο και τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Η συμμετοχή στα επιχειρηματικά φόρουμ είναι δωρεάν. Οι οργανωτές και οι εμπειρογνώμονες εκτελούν την εργασία τους εθελοντικά. Το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρέχει προς χρήση για τις ανάγκες των επιχειρηματικών φόρουμ τις εγκαταστάσεις και τους πόρους του, αναλαμβάνοντας προκαταβολικά εγκεκριμένα έξοδα.

Επαγγελματικές συναντήσεις των μελών

Κατόπιν αιτήματος των μελών του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ανά πάσα στιγμή μπορεί να διοργανωθούν επαγγελματικές συναντήσεις. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετέχοντων για να οργανωθεί μια επαγγελματική συνάντηση μεταξύ των μελών, είναι 7 εκπρόσωποι των επιχειρήσεων-μελών του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Για κάθε επερχόμενη επαγγελματική συνάντηση και για τα αποτελέσματα αυτής ενημερώνονται όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο συνδράμει άνευ όρων στα μέλη του και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με την επιτυχημένη υλοποίηση των επενδυτικών έργων τους στις επικράτειες των δυο κρατών, τηρώντας την αρχή της νομιμότητας και ακολουθώντας τη βασική αρχή της κοινής ωφέλειας.

Οι δραστηριότητες του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου δεν κατευθύνονται αποκλειστικά προς εξασφάλιση νέων δυνατοτήτων της αγοράς για τα μέλη του, το Επιμελητήριο δραστηριοποιείται και για την εξασφάλιση αμοιβαίων και κοινών επενδύσεων σε διαφορετικές για την Βουλγαρική και την Ελληνική επιχείρηση περιοχές, καθώς και για την προώθηση των υφιστάμενων επενδύσεων.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο αποσκοπεί να βελτιώσει τις επιχειρηματικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις στις δυο χώρες καθώς και να συνεισφέρει για την ενσωμάτωσή τους στη Παγκόσμια οικονομία.