Διοικητικό Συμβούλιο

Το όργανο διαχείρισης του ΒΕΕΒΕ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΕΕΒΕ είναι:

Σάββας Καραφυλλίδης – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μιχαλάκης – Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλειος Κεσόπουλος

Αθανάσιος Κεμεντσιετσίδης

Ιβελίνα Καραφυλλίδου