Διοικητικό Συμβούλιο

Το όργανο διαχείρισης του ΒΕΕΕ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΕΕΕ είναι :

Σάββας Καραφυλλίδης – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μιχαλάκης – Αντιπρόεδρος, τοπικός εκπρόσωπος του ΒΕΕΕ στην πόλη της Πέτριτς

Βασίλειος Κεσόπουλος

Αθανάσιος Κεμετσεντσίδης

Ιβελίνα Τσερόβσκα